Forbønsbrev februar og marts 2020

Forbønsbrev februar og marts 2020

 

Vi takker for, at alle vores udsendte har det godt og at arbejdet går godt i de regioner, hvor de er til stede. Vi takker for alle de mange frivillige i Danmark, som står sammen om at udøve næstekærlighed i alle dets mange former. Vi takker for alle jer, der hjælper os i bøn med at udføre arbejdet. Tak for jeres forbøn. Tak om I vil bede for den globale kirkes sammenhold og samarbejde.

 

Tanzania, Karagwe

Vi takker Gud for de gode resultater af tre års arbejde med uddannelse af søndagsskolelærere og at inspiration til at være gode forvaltere både som mand og kvinde i familier og i kirken. Vi har fået lov til at opleve en vækst både i antal af deltagere i søndagsskolerne og antal søndagsskolelærer, som tager ansvar. I 85 % af menighederne samles kvinder i lokale grupper for at synge sammen, læse i bibelen, organisere, pynte kirkerummet og etablere fælles sparegrupper for at styrke familierne. Mændene er ligeledes kommet med og nu har vi grupper for mænd i 35% af menighederne.

Vi takker for, at med dette engagement i familier og kirken har affødt en kommentar fra mændene, om at de har fået fred i familierne. Balancen mellem kønnene er øget, ved at mændene er kommet på banen og tager ansvar både i kirke og familier og ved at de har fået redskaber til at håndtere indbyrdes konflikter.

Vi takker for og beder om, at de tre ny ordinerede præster i Karagwe stift må få styrke til de nye opgaver, og at menighederne må tage vel imod dem, sådan at samarbejdet kan blomstre.

Vi beder for Nkwenda bibelskole, hvor 14 nye evangelist studerende er begyndt på skolen. Vi beder om styrke til lærerne og om at Gud må lede skoleleder Phares Kakulima og skolen i tjenesten for menighederne.

Venlig hilsen Louis og Anna-Marie

 

Fra Tanzania, Nyakato Bibelskole i mwanza

Hilsen fra Nyakato med ordene fra Apostlenes Gerninger 28,2

De viste os en usædvanlig menneskekærlighed”.

Det er tema for dette års Internationale Bedeuge, som vi indledte med en skøn aften inviteret af vores gode naboer: De katolske Loretto-søstre. Temaet dækkede både aftenen med disse katolske søstre, men også fællesskabet med vores medkristne i hverdagen – både kirkeledelse, kollegaer og studerende. Så bedeemnet er først og fremmest tak til Gud for Det kristne fællesskab, som rækker over alle grænser.

 

Vi takker for det nye år og de udfordringer vi står over for i undervisningen og beder om visdom til at formidle de teologiske emner på en sand og relevant måde ind i den afrikanske kontekst.

Vi beder for Nyakatos studerende og lærere, særlig for vores skoleleder, Mimii Brown. Vi beder Gud kalde flere studerende til Nyakato

Vi beder om fantasi og gode ideer til at finde midler til at løse vores store problem med vandforsyning. Vi bruger alt for mange penge på vand, der tilmed ofte udebliver. Det er dyrt, men nødvendigt med vandtanke til indsamling af regnvand og tagrender og en brøndboring.

Kærlig hilsen Kirsten og Peter Buch

 

Zanzibar:

På syskolen Upendo i Stone Town, Zanzibar er et helt nyt hold elever startet og gangene er fyldte med generte piger, der ikke kender hinanden eller symaskinerne endnu. Bed for at de må tage godt imod den nye læring, men også at de må finde veninder med en anden tro end dem selv. Tak for, at Upendo igen i år har kunnet tiltrække mange elever, der får glæde af uddannelsen og de interreligiøse aktiviteter.

På diplomstudiet hos ZANZIC (Zanzibar Interfaith Centre) er eleverne fuldt optaget af studierne. Fra den 10.-14. februar går andetårseleverne nemlig til eksamen. Bed for, at det må gå dem godt, når de skal fremvise deres viden indenfor blandt andet konfliktløsning, kultur og projektledelse.

ZANZIC har for første gang en tanzanisk leder. Den 13. november 2019 tiltrådte Pastor Paul Mdumi som centerets leder og er nu i gang med at finde sig til rette. Tak for at Paul er kommet til Zanzibar og bed for, at han kan lede ZANZIC med viden og åbenhed. Bed også for, at Danmissions udsendte, Maria N. Hastrup falder godt til i sin nye rolle som rådgiver for ZANZIC og tak for at samarbejde mellem Maria og Paul er ligeværdigt og positivt.

Mange hilsner Maria N. Hastrup

 

Mellemøsten, Libanon, Irak, Egypten og Syrien:

I disse måneder ser vi øgede folkelige opstande rundt om i Mellemøsten. Derfor beder vi for de mennesker, som risikerer deres liv for at skabe bedre og mere retfærdige samfund, så de næste generationer kan leve i lande med mindre korruption, bedre levevilkår og øget tolerance.

Vi takker for at Danmission kan være med til at støtte de positive kræfter, som ønsker mere fred, mangfoldighed og retfærdighed.

Vi beder for de religiøse minoriteter i Mellemøsten, som nogle steder stadig har det vanskeligt. Vi takker for at vores lokale partnere er dygtige til at skabe dialog mellem religiøse grupper samt styrke samarbejdet mellem de kristne i Mellemøsten.

Vi takker for at Danmission har modtaget midler fra Novo Nordisk, så vi kan fortsætte arbejdet med at træne jordanske lærere i dialog, fred og medborgerskab. Vi beder for at lærerne kan være gode rollemodeller for både jordanske og syriske børn i mange år ud i fremtiden.

Vi takker også for at Danmission har fået mulighed for at være med i Danmarksindsamlingen og herigennem støtte internt fordrevne børn i Syrien, ved at give dem mulighed for at komme jævnligt i børnecentre, som giver børnene mulighed for at være børn og bearbejde deres traumer fra krigen. Vi beder for alle folk i Syrien, som lige nu mærker de alvorlige konsekvenser af mange års krig og som lever i fattigdom og uden håb for fremtiden.

Venlig hilsen Line S. Ramsdal

 

Asien – Cambodja og Myanmar

Vi takker for at Anne Mette og Ernst Jürgensen er godt hjemvendt til Danmark efter 14 års tjeneste i Cambodja, hvor de har været med til at styrke kirken med efteruddannelse for præster og forbedret forholdende for de unge og nyuddannede præster i Cambodja. Vi takker også for der arbejde med at styrke vores partnerorganisationer i at forvalte Guds skaberværk. Vi beder for, at Gud også må være med Jürgensens og deres familie i Danmark, og at Du vil vise dit nærvær og beskyttelse for de lokale ansatte i landet og vores samarbejdspartnere. Vi beder for, at de personer, som beskytter Prey lang skoven fra ulovlig skovhugst finder opmuntring hos dig. Regnskoven spiller en vigtig rolle for de mange ris bønders jord og landbrug.

Myanmar er et land præget af konflikter og uro. Vi beder om fred og forsoning i landet, som hungrer efter. Vil du være de mange internt fordrevne i Myanmar og de kristne i Kachinprovinsen i det nordlige Myanmar. Tak at du vil hjælpe Danmission med at styrke samarbejdet mellem de kristne organisationer, så der ikke opstår yderligere splittelse i kirkesamfundet. Vi beder for fred mellem forskellige religiøse og etniske grupperinger og støtte til udsatte mennesker i lokalsamfundet.

 

Danmark

Vi takker for, at vi I Danmission har lov til at udøve fælles omsorg for Guds mange børn her på jorden. Vil du minde os om., at

”Frygt ikke, jeg hjælper dig. For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, Jeg hjælper dig” Esajas’ bog 41, 13).

Vi takker for de mange frivillige i Danmark, som bidrager til fællesskabet. Tak for fremmødet til Netværksseminarerne i stifterne og de samtaler, som det bar med. Vi beder for, at årsmøderne i marts og april også må være til glæde og beder for stiftsbestyrelsernes arbejde. Tak for fællesskabet i Danmissions genbrugsbutikker. Tak at de bidrager med varme og sammenhold for mange i Danmark. Vi beder om, at ensomme danskere må finde vej til fællesskabet i genbrugsbutikkerne.

Tak at vi sammen kan gøre nytte for mange – om end vi kan løfte lette eller større opgaver. Vi beder for at Gud må velsigne Danmissions arbejde og være til støtte for de udsendte og deres lokale kolleger.

Må Gud vejlede os i vores fælles sag om at bekæmpe fattigdommen, skabe fred og forsoning gennem dialog og være med til at udvikle menigheder og forskellige aktiviteter til gavn for den globale kirke.

 

Tak for jeres forbøn